Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze websites gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot de volgende websites:

xxx.online

Dit document vermeldt de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") op basis waarvan xxx.online ("wij" of "ons") u diensten zal verlenen op haar websites, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de "Website ”). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de Website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of eraan deel te nemen (gezamenlijk “gebruiken”), geeft u aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Zoals gebruikt in dit document, verwijzen de termen ‘u’ of ‘uw’ naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten. Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, navigeer dan weg van de Website en stop met het gebruik ervan.

1. Geschiktheid

 • U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website te kunnen gebruiken, tenzij de meerderjarigheid in uw rechtsgebied groter is dan achttien (18) jaar, in welk geval u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied moet hebben. jurisdictie. Gebruik van de Website is niet toegestaan ​​indien dit bij wet verboden is.
 • De tegenprestatie voor uw aanvaarding van deze Voorwaarden is dat wij u de Gebruiksvergunning verlenen om de Website te gebruiken overeenkomstig artikel 2 hiervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze tegenprestatie adequaat is en dat u de tegenprestatie heeft ontvangen.

2. Gebruikstoekenning

 • Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, inclusief alle daarin beschikbare inhoud (de “Inhoud”) (onderworpen aan de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiel apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website alleen bezoeken en gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 • Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen inzicht, om welke reden dan ook, worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw e-mail- en/of IP-adressen blokkeren of op andere wijze uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen, en/ of (iii) uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd) verwijderen en/of verwijderen. U stemt ermee in de Website na de beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken. Bij beëindiging eindigt de toekenning van uw recht om de Website te gebruiken, maar blijven alle andere delen van deze Voorwaarden van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksvergunning.

3. Intellectuele eigendom

 • De inhoud op de website, met uitzondering van gebruikersinzendingen en inhoud van derden (hieronder gedefinieerd), maar inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk "eigen materiaal" ), zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Op alle eigendomsmaterialen zijn auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten van toepassing onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, inclusief binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden al onze rechten op onze eigendomsmaterialen voor.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan, stemt u ermee in om de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, er afgeleide werken van te maken of op enige andere manier te exploiteren.

4. Gebruikersinzendingen

 • U bent volledig verantwoordelijk voor al het materiaal dat u uploadt, verzendt, verzendt, maakt, wijzigt of anderszins beschikbaar stelt via de website, inclusief alle geluidsbestanden die u maakt, wijzigt, verzendt of downloadt via de website (gezamenlijk ‘Gebruikersinzendingen’). ). Gebruikersinzendingen kunnen niet altijd worden ingetrokken. U erkent dat elke openbaarmaking van persoonlijke informatie in Gebruikersinzendingen u persoonlijk identificeerbaar kan maken en dat wij geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot Gebruikersinzendingen.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor al uw eigen Gebruikersinzendingen en alle gevolgen daarvan het uploaden, indienen, wijzigen, verzenden, creëren of anderszins beschikbaar stellen van de Gebruikersinzendingen. Voor voor al uw Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en garandeert u dat:
  • U bezit of beschikt over de noodzakelijke licenties, machtigingen, rechten of toestemmingen om alle handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersinzendingen te gebruiken en machtigt ons om deze te gebruiken voor elk gebruik dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd;
  • U zult geen materiaal plaatsen dat seksueel expliciete handelingen weergeeft, of iemand anders dit laten doen; En
  • U hebt schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare persoon in de Gebruikersinzending om de naam en/of beeltenis van elke identificeerbare persoon te gebruiken om het gebruik van de Gebruikersinzending mogelijk te maken voor elk gebruik dat wordt overwogen door de Websites en deze Voorwaarden.
 • U gaat er verder mee akkoord dat u deze niet zult uploaden, indienen, creëren, verzenden, wijzigen of anderszins beschikbaar zult stellen materiaal dat:
  • Is auteursrechtelijk beschermd, beschermd door wetten op handelsgeheimen of handelsmerken, of anderszins onderworpen aan eigendomsrechten van derden, inclusief privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of expliciete toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om het materiaal in te dienen en ons te verlenen alle licentierechten die hierin worden verleend;
  • Is obsceen, vulgair, illegaal, onwettig, lasterlijk, frauduleus, lasterlijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, hatelijk, racistisch of etnisch aanstootgevend, opruiend of anderszins ongepast zoals door ons naar eigen goeddunken besloten ;
  • Illegale activiteiten afbeeldt, fysieke schade of letsel aan een groep of individu promoot of afbeeldt, of elke vorm van wreedheid jegens dieren promoot of afbeeldt;
  • zich voordoet als een persoon of entiteit of u anderszins op enigerlei wijze verkeerd voorstelt, inclusief het creëren van een valse identiteit;
  • Een strafbaar feit zou vormen, aanmoedigen of instructies zou geven voor een strafbaar feit, een schending van de rechten van een partij, of dat anderszins aansprakelijkheid zou creëren of een lokale, provinciale, nationale of internationale wet zou schenden; of
  • Het gaat om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie, ‘spam’ of enige andere vorm van uitnodiging.
 • We claimen geen eigendom of controle over gebruikersinzendingen of inhoud van derden. U of een externe licentiegever, indien van toepassing, behoudt alle auteursrechten op Gebruikersinzendingen en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze rechten, indien van toepassing. U verleent ons onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-opzegbare, sublicentieerbare licentie om te reproduceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen en afgeleide werken te creëren van en anderszins Gebruikersinzendingen exploiteren voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elk doel dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd. U doet ook onherroepelijk afstand van claims en beweringen van morele rechten of toeschrijving met betrekking tot Gebruikersinzendingen, en zorgt ervoor dat er afstand van wordt gedaan jegens ons en al onze gebruikers.
 • U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, macht en autoriteit beschikt die nodig zijn om de hierin verleende rechten aan Gebruikersinzendingen te verlenen. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van de Gebruikersinzendingen, dat u het recht hebt om de Gebruikersinzendingen te uploaden, te wijzigen, te openen, te verzenden, te creëren of anderszins beschikbaar te stellen op de Website, en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen geen gevolgen heeft voor de gebruikersinzendingen. inbreuk maken op de rechten van een andere partij of op uw contractuele verplichtingen jegens andere partijen.
 • U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren een Gebruikersinzending om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving te publiceren, te verwijderen of de toegang tot een Gebruikersinzending te blokkeren.
 • Zonder de andere vrijwaringsbepalingen hierin te beperken, stemt u ermee in ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons wordt ingesteld of ingesteld door een derde partij die beweert dat uw Gebruikersinzendingen of uw gebruik van de Website in strijd met deze Voorwaarden deze Voorwaarden schendt of de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij misbruikt of de toepasselijke wetgeving schendt en u zult ons vrijwaren voor alle schade tegen ons en voor redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.

5. Inhoud op de Website

 • U begrijpt en erkent dat u, wanneer u de Website gebruikt, wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, waaronder inhoud die op de Website beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk “Inhoud van derden” ) en dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud van derden. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is of schade kan toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de andere beperkingen van aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, gaat u ermee akkoord afstand te doen, en doet u hierbij afstand van , eventuele wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons heeft.
 • Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derde partijen behouden alle rechten op inhoud van derden en zijn verantwoordelijk voor het waar nodig beschermen van hun rechten.
 • U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het controleren van de Website op ongepaste inhoud of gedrag. Als we er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te monitoren, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, hebben we geen verplichting om dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) te wijzigen of te verwijderen, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).
 • Zonder de onderstaande bepalingen over beperkingen van aansprakelijkheid en afwijzingen van garanties te beperken, wordt alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik aan u verstrekt en mag u deze niet gebruiken: de inhoud kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.
 • U erkent dat wij, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie, verwijdering of toegang tot enige inhoud kunnen weigeren.

6. Gebruikersgedrag

 • U verklaart en garandeert dat alle door u aan ons verstrekte informatie en inhoud accuraat en actueel is en dat u over alle noodzakelijke rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt om (i) akkoord te gaan met deze Voorwaarden, (ii) de Gebruikersinzendingen aan ons te verstrekken, en (iii) de handelingen verrichten die van u vereist zijn op grond van deze Voorwaarden.
 • U geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om al uw activiteiten op de Website te controleren, vast te leggen en te loggen.
 • Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website:
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze Voorwaarden;
  • U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wet- en regelgeving;
  • U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
  • U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en nalatigheden die optreden als gevolg van uw gebruik van de Website;
  • U gaat ermee akkoord dat al uw Gebruikersinzendingen uw eigendom zijn en dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ze aan ons te verstrekken en er op of via de Website gebruik van te maken;
  • U stemt ermee in geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, inclusief robots, crawlers of dataminingtools, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, controleren of gebruiken;
  • U stemt ermee in geen enkele actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze technologie-infrastructuur oplegt of kan opleggen of anderszins buitensporige eisen daaraan stelt;
  • U stemt ermee in om niemand op of via de Website te “stalken” of anderszins lastig te vallen;
  • U stemt ermee in geen headers te vervalsen of anderszins identificatiegegevens te manipuleren om de oorsprong van de informatie die u verzendt te verhullen;
  • U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud daarvan, niet uit te schakelen, te omzeilen of anderszins te verstoren;
  • U stemt ermee in om op de Website geen materiaal te plaatsen, te linken of anderszins beschikbaar te stellen dat softwarevirussen of computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen, beperken of controleren. apparatuur;
  • U stemt ermee in de Website of enige Inhoud op geen enkele manier commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;
  • U stemt ermee in de Website niet te ‘framen’ of ‘spiegelen’; En
  • U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Website reverse-engineert.
 • Wij behouden ons het recht voor om passende actie te ondernemen tegen elke gebruiker voor ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk herstel en de beëindiging van het gebruik van de website door een gebruiker. Elk gebruik van de Website en onze computersystemen dat niet is toegestaan ​​door deze Voorwaarden is een overtreding van deze Voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse strafrechtelijke en civiele wetten.
 • Naast de beëindiging van het gebruik van de Website, zal elke overtreding van deze Overeenkomst, inclusief de bepalingen van dit Artikel 6, u onderwerpen aan een schadevergoeding van tienduizend dollar ($10.000) voor elke overtreding. In het geval dat uw overtreding resulteert in juridische stappen (tegen u of tegen ons door een partij) of fysieke of emotionele schade aan een partij, wordt u onderworpen aan een schadevergoeding van honderdvijftigduizend dollar ($150.000) voor elke overtreding. . Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een dergelijke schadeclaim of een deel daarvan overdragen aan een derde partij die door uw gedrag onrecht is aangedaan. Deze voorzieningen voor schadevergoeding vormen geen boete, maar zijn in plaats daarvan een poging van de partijen om redelijkerwijs vast te stellen hoeveel daadwerkelijke schade uit een dergelijke overtreding zou kunnen voortvloeien. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrag van deze schadevergoeding een minimum is en dat als de werkelijke schade groter is, u aansprakelijk bent voor het hogere bedrag. Als een rechtbank met een bevoegde jurisdictie oordeelt dat deze schadevergoeding in welke mate dan ook niet afdwingbaar is, dan zal de schadevergoeding alleen worden verlaagd in de mate die nodig is om afdwingbaar te zijn.

7. Diensten op de Website

 • U erkent dat de Website een zoekmachine en hulpmiddel voor algemene doeleinden is. Concreet, maar zonder beperking, biedt de Website u de mogelijkheid om op meerdere websites naar muziek te zoeken. Bovendien is de Website een hulpmiddel voor algemeen gebruik waarmee u audiobestanden van video's en audio van elders op internet kunt downloaden. De Website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Wij moedigen, tolereren, aanzetten tot of staan ​​geen enkel gebruik van de Website toe dat in strijd is met welke wet dan ook.
 • We bewaren Gebruikersinzendingen niet langer dan een tijdelijke periode om gebruikers de kans te geven hun inhoud te downloaden.

8. Kosten

 • U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om kosten in rekening te brengen voor een of meer van onze diensten en om onze tarieven van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als wij op enig moment uw rechten om de Website te gebruiken beëindigen vanwege een schending van deze Voorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van enig deel van uw kosten. In alle andere opzichten zijn dergelijke vergoedingen onderworpen aan aanvullende regels, bepalingen, voorwaarden of overeenkomsten die op de Website zijn geplaatst en/of zijn opgelegd door een verkoopagent of betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

9. Privacybeleid

 • Wij behouden een aparte Privacybeleid en ook uw instemming met deze Voorwaarden betekent dat u instemt met de Privacybeleid . Wij behouden ons het recht voor om de Privacybeleid te allen tijde door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. Geen ander Er kan een kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de Website daarna wijzigingen houdt in dat u dergelijke wijzigingen aanvaardt, ongeacht of u deze daadwerkelijk hebt gelezen hen.

10. Auteursrechtclaims

 • Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerk of andere eigendomsrechten op informatie van welke partij dan ook. We kunnen naar eigen goeddunken alle inhoud verwijderen waarvan we reden hebben om aan te nemen dat deze de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt en kunnen uw gebruik van de website beëindigen als u dergelijke inhoud indient.
 • HERHAAL HET INBREUKBELEID. ALS ONDERDEEL VAN ONS BELEID BIJ HERHAALDE INBREUK, WORDT VOOR ELKE GEBRUIKER VOOR WIE MATERIAAL WE DRIE TE GOEDERLOOF EN DOELTREFFENDE KLACHTEN ONTVANGEN BINNEN EEN AANEENLOPENDE PERIODE VAN ZES MAANDEN DE VERLENING TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE BEËINDIGD.
 • Hoewel we niet onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving, voldoen we vrijwillig aan het Digital Millennium Copyright Handeling. Als u, overeenkomstig Titel 17, Sectie 512(c)(2) van de United States Code, van mening bent dat een van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website wordt geschonden, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [e-mailadres beveiligd] .
 • Op alle meldingen die niet relevant voor ons zijn of die volgens de wet niet effectief zijn, wordt geen reactie of actie ondernomen daarop. Een effectieve kennisgeving van beweerde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn omvat in hoofdzaak het volgende:
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermoedelijk inbreuk wordt gemaakt. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan, of, voor zoekresultaten, identificatie van de referentie of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de website of op internet kunnen lokaliseren;
  • Informatie waarmee wij contact met u kunnen opnemen, inclusief uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;
  • Een verklaring waarin u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal waarover u klaagt niet is toegestaan ​​door u, uw vertegenwoordiger of de wet;
  • Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden van het werk waarop inbreuk wordt gemaakt; En
  • Een fysieke of elektronische handtekening van de houder van het auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Als uw Gebruikersinzending of een zoekresultaat op uw website wordt verwijderd op grond van een melding van geclaimd inbreuk op het auteursrecht, kunt u ons een tegenvordering sturen, in de vorm van een schriftelijke mededeling aan onze hierboven genoemde agent en bevredigend voor ons, die hoofdzakelijk het volgende omvat:
  • Uw fysieke of elektronische handtekening;
  • Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang daartoe werd geblokkeerd;
  • Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;
  • Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de rechtbanken op het door u opgegeven adres, Anguilla en de locatie(s) waar de vermeende auteursrechteigenaar zich bevindt; En
  • Een verklaring dat u de betekening of kennisgeving van de vermeende auteursrechteigenaar of zijn vertegenwoordiger accepteert.

11. Wijziging van deze voorwaarden

 • Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen door dergelijke gewijzigde Voorwaarden op de Website te plaatsen. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL INHOUDEN, ONGEACHT OF U ZE DAADWERKELIJK HEBT GELEZEN.

12. Schadeloosstelling en vrijwaring

 • U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en claims en kosten van derden, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.
 • In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derde partijen, vrijwaart u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook of aard, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of de Website.

13. Afwijzing van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid

 • LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE MAXIMUM MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MAAR NIET VERDER).
 • De website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie op websites van derden. Wij hebben niet het recht of de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te bewerken. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.
 • De Website wordt aangeboden ‘AS-IS’ en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of wettelijk. Wij wijzen in het bijzonder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, informatienauwkeurigheid, integratie, interoperabiliteit of rustig genot af. Wij wijzen alle garanties af voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de Websites. Sommige jurisdicties staan ​​de afwijzing van impliciete garanties niet toe. Daarom zijn in dergelijke rechtsgebieden sommige van de voorgaande disclaimers mogelijk niet op u van toepassing of beperkt voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.
 • ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE (ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG ASPECT VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZONDER BEPERKING, DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT (i) UW GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, (ii) UW VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD VAN DE WEBSITE, (iii) DE ONDERBREKING, OPSCHORTING, WIJZIGING, WIJZIGING OF VOLLEDIGE STOPZETTING VAN DE WEBSITE OF (iv) DE BEËINDIGING VAN DE DIENST DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN GELDEN OOK MET BETREKKING TOT SCHADE OPGENOMEN DOOR ANDERE DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE IN VERBAND MET DE WEBSITE WORDEN ONTVANGEN OF GEADVERTEERD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN SOMMIGE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE. DAAROM ZIJN IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN SOMMIGE VAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U OF ZIJN BEPERKT.
 • WIJ GARANDEREN NIET DAT (i) DE WEBSITE AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, (ii) DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL VERKREGEN VIA DE WEBSITE ZAL AAN UW EISEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN, OF (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE INHOUD ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.
 • ELKE INHOUD DIE VERKREGEN WORDT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN DISCRETIE EN RISICO. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT DERGELIJKE INHOUD.
 • UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN VERHAALSMOGELIJKHEID IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE KLACHT IS DE BEËINDIGING VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES HOGER ZIJN DAN $100.

14. Juridische geschillen

 • Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, zijn deze Voorwaarden, evenals elke claim, rechtsvordering of geschil dat tussen u en ons kan ontstaan, onderworpen aan de wetten van Anguilla, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR U TEGEN ONS WORDT INGESTELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE PERSOONLIJKE EN EXCLUSIEVE RECHTSGEBIED IN EN DE EXCLUSIEVE PLAATS VAN DE RECHTBANKEN IN ANGUILLA ONDERWERPT EN INSTEMT. VOOR ELKE CLAIM DIE DOOR ONS TEGEN U WORDT INGESTELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DE PERSOONLIJKE RECHTSGEBIED IN EN DE PLAATS VAN DE RECHTBANKEN IN ANGUILLA EN OVERAL ANDERS WAAR U KAN WORDEN GEVONDEN. U doet hierbij afstand van elk recht om een ​​andere locatie te zoeken vanwege een ongepast of ongemakkelijk forum.
 • U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U CLAIMS ALLEEN IN UW INDIVIDUELE HOEDANIGHEID KUNT INDIENEN EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN ENIGE VERMEENDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE ACTIE.
 • U stemt er hierbij mee in dat u, als onderdeel van de overweging voor deze voorwaarden, hierbij afstand doet van elk recht dat u mogelijk heeft op een juryrechtspraak voor enig geschil tussen ons dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de Website. Deze bepaling zal afdwingbaar zijn, zelfs in het geval dat afstand wordt gedaan van enige arbitragebepalingen of andere bepalingen van deze sectie.

15. Algemene voorwaarden

 • Deze Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Ons onvermogen om enige bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.
 • Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst. blijft van kracht.
 • Niets in dit document is bedoeld, en zal ook niet worden geacht, rechten of rechtsmiddelen aan derden te verlenen.
 • Deze Voorwaarden zijn door u niet overdraagbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven, behalve met onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar kunnen zonder beperking door ons worden toegewezen of overgedragen.
 • U stemt ermee in dat wij u mededelingen kunnen doen toekomen via e-mail, gewone post of berichten op de Website.
 • De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.
 • Zoals gebruikt in deze Voorwaarden is de term “inclusief” illustratief en niet beperkend.
 • Als deze overeenkomst wordt vertaald en uitgevoerd in een andere taal dan het Engels en er een conflict bestaat tussen de vertaling en de Engelse versie, zal de Engelse versie prevaleren.